Elbilar

Fortsatt minskning av nybilsregistreringarna i augusti – men laddbara ökar

– Registreringarna av nya personbilar minskade med 13,4 procent i augusti jämfört med augusti förra året, som var den näst bästa augustimånaden någonsin för personbilar. Även om det är fortsatta minussiffror ser vi tecken på en återhämtning jämfört med det mycket svaga andra kvartalet då registreringarna minskade med 37 procent jämfört med samma period ifjol. Den återhämtning som vi nu ser förklaras av att biltillverkningen kommit igång i många länder och att man har kunnat leverera bilar igen. Hittills i år har personbilsregistreringarna minskat med 21,3 procent och lätta lastbilar har minskat med 45,7 procent, säger Jessica Alenius, vice VD på BIL Sweden.

– För lätta lastbilar ser vi inte motsvarande återhämtning och registreringarna minskade med 51,3 procent i augusti jämfört med augusti månad förra året. Vi ska komma ihåg att augusti förra året var den bästa augustimånaden någonsin för lätta lastbilar så det är tuffa jämförelsetal. Det är viktigt att särskilja lätta lastbilar från personbilar vid revideringen av Bonus-malussystemet då de utför ett annat transportarbete, fortsätter Jessica Alenius.

– Det finns en fortsatt stor osäkerhet om konjunkturutvecklingen framöver, även om vi enligt många bedömare passerat botten. Vid den översyn av Bonus-malussystemet som nu pågår är det viktigt att laddhybrider får fortsatt bonus då de är avgörande för att vi ska klara klimatomställningen. För att stödja återhämtningen på den för svensk ekonomi så viktiga fordonsmarknaden är det väsentligt att regeringen både genomför ett generellt stimulanspaket för ekonomin, och inför riktade åtgärder för fordonsmarknaden. BIL Sweden har föreslagit ett kick-start paket som stimulerar marknaden och samtidigt bidrar till en grön omställning, säger Jessica Alenius.

29 procent laddbara bilar i augusti

– Andelen laddbara bilar, dvs elbilar och laddhybrider, fortsätter att ligga på höga nivåer och svarade för 29 procent av personbilsregistreringarna i augusti. Det är mer än tre gånger så hög andel som i augusti förra året då andelen var 8,9 procent. Hittills i år är andelen laddbara bilar 26,9 procent jämfört med 10,9 procent samma period förra året. Vår prognos från i början på året om en andel på 30 procent laddbara bilar i år ligger fast. Den ökade andelen laddbara bilar har positiva effekter på kodioxidutsläppen från nya bilar som minskat med 16 procent hittills i år jämfört med samma period ifjol, och hittills i år är 100 g/km, säger Jessica Alenius.

– Sverige tillhör de få länder inom EU som minskade sina koldioxidutsläpp från nya personbilar under 2019. I Sverige minskade utsläppen med två procent, medan de ökade med två procent inom hela EU. I Sverige var de genomsnittliga koldioxidutsläppen från nya bilar 120 g/km jämfört med EU-snittet på 123 g/km. Det innebär att Sverige under 2019 för första gången sedan mätningarna startade hade lägre koldioxidutsläpp från nya bilar än EU-snittet. En förklaring är att Sverige har en betydligt högre andel laddbara bilar än EU totalt, fortsätter Jessica Alenius.

– För att den positiva trenden med minskade koldioxidutsläpp från nya bilar ska fortsätta måste styrmedlen för laddbara bilar bibehållas och utvecklas. Det är väsentligt att tjänstebilskunderna snabbt får besked om att dagens regler om nedsättning av förmånsvärdet för laddbara bilar och gasbilar fortsätter att gälla även från 2021. Det är också angeläget att Bonus-malussystemet fortsätter att premiera laddhybrider. Av de laddbara bilarna är drygt två tredjedelar laddhybrider och de är viktiga för omställningen. Därutöver måste satsningarna på laddinfrastrukturen intensifieras i takt med att allt fler laddbara bilar kommer ut på marknaden, säger Jessica Alenius.

Uppgång från låga nivåer för tunga lastbilar och bussar

– Registreringarna av tunga lastbilar över 16 ton ökade med tolv procent i augusti. Det är en uppgång från låga nivåer. Både juli och augusti förra året hade låga registreringssiffror som en följdeffekt av de mycket höga registreringarna i juni, vilket i sin tur berodde på tidigarelagda registreringar inför kravet på smarta färdskrivare från 15 juni. Uppgången i augusti förklaras också av att aktiviteten inom industrin kommit igång och att man levererar ut på tidigare tecknade ordrar, säger Jessica Alenius.

– Nyregistreringarna av bussar ökade kraftigt med 112 procent, i augusti. Det är en uppgång från förhållandevis låga nivåer ifjol. Bussmarknaden styrs till stor del av offentliga upphandlingar, avslutar Jessica Alenius.

Nyheterna direkt till din inkorg

Få nyheterna direkt till din mail istället. Skickas varje helgfri vardag runt 12.00.