Elbilar

2019 ett mycket starkt fordonsår, prognosen överträffades

  • Tredje bästa året för nya personbilar: 355 704 under 2019
  • Tredje bästa året för nya lätta lastbilar på högst 3,5 ton: 53 347 under 2019
  • Högsta decemberregistreringana någonsin för personbilar och lätta lastbilar
  • 11,4 procent laddbara personbilar under 2019
  • Rekord för nya tunga lastbilar över 16 ton: 6 641 under 2019
  • Prognos för 2020: 330 000 personbilar och 47 000 lätta lastbilar
  • Prognos andel laddbara personbilar: 30 procent 2020 och 40 procent 2021

– 2019 var ett mycket bra år på fordonsmarknaden, det tredje bästa året någonsin för nya personbilar och lätta lastbilar och rekordår för tunga lastbilar. Registreringana i december var de högsta någonsin för en decembermånad för både personbilar och lätta lastbilar. Laddbara bilar ökade under året både i antal och andel av totalmarknaden. Nyregistreringarna av personbilar uppgick enligt preliminära siffror till 355 704 under 2019, en ökning med 0,6 procent jämfört med 2018 och lätta lastbilar på högst 3,5 ton uppgick till 53 347, en minskning med 5,8 procent. Registreringarna av tunga lastbilar över 16 ton ökade med sju procent och hamnade på 6 641 fordon, säger Jessica Alenius, vice VD på BIL Sweden.

– Den prognos på 335 000 personbilar som vi lade i början på 2019 och som vi reviderade till 345 000 bilar i november överträffades. Det berodde på en mycket stark avslutning på året. Enbart i december ökade registreringarna med 108 procent. Många passade på att köpa och registrera sin nya bil innan fordonsskatten återigen höjdes kraftigt från 1 januari 2020 när den nya testmetoden WLTP infördes i Bonus-malussystemet. Lätta lastbilar, som också fått kraftigt höjd fordonsskatt från 1 januari, ökade med 168 procent i december. Vår prognos i början på året med 50 000 lätta lastbilar överträffades. Fordonsskatten på personbilar och lätta lastbilar har höjts i flera omgångar under bara 1,5 års tid, vilket skapat en stor ryckighet på marknaden. Fordonsskatten har ökat med mellan 400 procent och 800 procent för många personbilar och mellan 300 procent och 600 procent för många lätta lastbilar sedan Bonus-malussystemet infördes, fortsätter Jessica Alenius.
 

Prognos personbilar under 2020: 330 000
– Vår prognos för 2020 är 330 000 nya personbilar, vilket är en minskning med sju procent jämfört med 2019. Vår prognos om minskade registreringar i år ska ses mot bakgrund av att konjunkturen är inne i en avmattningsfas. Förändringarna i Bonus-malussystemet från årsskiftet påverkar också prognosen negativt då flera tidigarelade sitt bilköp för att undvika den högre fordonsskatten. Även om en minskning väntas kommer 2020 bli ett bra bilår, det sjunde bästa i ett historiskt perspektiv och över genomsnittet för de senaste tio åren, säger Jessica Alenius.
 

Laddbara personbilar ökade med 39 procent 2019 – kraftig uppgång väntas under 2020 och 2021
– Nyregistreringarna av laddbara personbilar, dvs elbilar och laddhybrider, ökade med 39 procent under 2019. Andelen laddbara personbilar av nyregistreringarna var 11,4 procent, vilket kan jämföras med 8,2 procent året innan. På lätta lastbilssidan ökade andelen elfordon från 1,3 procent under 2018 till 2,6 procent under 2019. Här finns ännu inga laddhybrider, säger Jessica Alenius.

– Vår prognos är att andelen laddbara personbilar av nyregistreringarna kommer att öka kraftigt till 30 procent under 2020 och 40 procent under 2021. Enligt BIL Swedens färdplan beräknas andelen laddbara fordon 2030 uppgå till 80 procent. Bakgrunden till den ökade andelen är en ökad produktionskapacitet och ett ökat modellutbud, då ytterligare ca 100 elbilsmodeller och lika många laddhybrider kommer att lanseras under de närmaste två åren. Idag har vi en högre efterfrågan än utbud av dessa fordon. För att säkerställa den snabba omställningen till laddbara fordon är det viktigt att vi har rätt styrmedel på plats, inte bara vid köpet utan även vid brukandet av bilen, och inte minst viktigt är att utbyggnaden av laddinfrastrukturen går i takt med den ökade efterfrågan, fortsätter Jessica Alenius.
 

Prognos lätta lastbilar under 2020: 47 000
– Vår prognos är att antalet nyregistrerade lätta lastbilar kommer att uppgå till 47 000 fordon under 2020, vilket är en minskning med tolv procent jämfört med 2019. Det blir det femte bästa året någonsin. På samma sätt som för personbilar väntas avmattningen i konjunkturen och förändringarna i Bonus-malussystemet resultera i minskade registreringar av lätta lastbilar i år, säger Jessica Alenius.


Rekord för tunga lastbilar under 2019
– Nyregistreringarna av tunga lastbilar över 16 ton ökade under 2019 med sju procent till 6 641 och nådde för andra året i rad en rekordnivå. Rekordnivåerna förklaras bland annat av ett fortsatt stort behov av transporter. Omställningen mot en ökad e-handel innebär ett ökat transportbehov. Lågt ränteläge och ett förnyelsebehov från kundernas sida att byta upp sig till en ny Euro 6 lastbil inför hårdare milözonskrav, spelar också roll. I juni hade vi en fördubbling av antalet nyregistrerade tunga lastbilar, vilket främst förklaras av tidigarelagda registreringar inför det krav på nya smarta färdskrivare som trädde ikraft 15 juni, säger Jessica Alenius.
 

Ökade registreringar av bussar under 2019
– Nyregistreringarna av bussar ökade med 41 procent under 2019 och uppgick till 1 315. Eldrivna bussar, exklusive direktimport, ökade med 180 procent och svarade för 7,5 procent av de totala bussregistreringarna, vilket kan jämföras med en andel på 3,8 procent under 2018. Vi förväntar oss en fortsatt uppgång för eldrivna bussar under kommande år, till följd av de upphandlingar som nu sker, säger Jessica Alenius.  
 

Ökad förnyelse av bilparken viktigt för miljön och trafiksäkerheten
– En ökad förnyelse av bilparken där fler nya bilar kommer ut på våra vägar och ersätter gamla bilar som skrotas ut är viktigt för trafiksäkerheten och miljön, inte minst för att vi ska kunna nå klimatmålen till 2030. En ny bil som säljs idag släpper ut ca 40 procent mindre koldioxid jämfört med en ny bil som såldes i början på 2000-talet. Nya bilar är också betydligt trafiksäkrare än gamla bilar. Trafiksäkerhetshöjande system som krockkuddar och antisladdsystem, är idag standard på nya bilar. Ett annat exempel är automatiska nödbromsningssystem, som enligt färska siffror från BIL Sweden finns på 93 procent av de nya personbilar som registrerades under 2019, vilket kan jämföras med 86 procent under 2018, säger Jessica Alenius.


Bonus-malussystemet bör göras mer effektivt för att styra mot minskad klimatpåverkan
– Vi anser att Bonus-malussystemet bör justeras på ett antal punkter för att göra det effektivare och bidra till minskad klimatpåverkan. Malusen, dvs den förhöjda fordonsskatten, bör fördelas över sju år istället för tre år som idag. Idag finns risk att man behåller bilen längre än tre år i och med att bilen får betydligt lägre skatt från år fyra. Detta motverkar förnyelsen av fordonsparken. En fördelning på sju år skulle göra att begagnatmarknaden omfattas, vilket har en positiv påverkan på förnyelsen av fordonsparken. En annan förändring är att systemet bör göras teknikneutralt så att även bilar som går på 100 procent syntetisk diesel och etanol, exempelvis HVO- och E85-bilar, omfattas, vilka kommer att ha en avgörande betydelse för att vi når våra klimatmål. Bonus-malussystemet bör även ta hänsyn till transportnyttan. Det innebär att lätta lastbilar bör få en kraftigt sänkt malus jämfört med idag, som ofta är över 20 000 kr per år för större lätta lastbilar, säger Jessica Alenius.


Förläng nedsättningen av förmånsvärdet för tjänstebilar med låg klimatpåverkan
– Det är hög tid att regeringen lämnar besked om att den 40-procentiga nedsättningen av förmånsvärdet för elbilar, laddhybrider och gasbilar förlängs med åtminstone tre år fr.o.m. 2021, då annars nedsättningen upphör från 1 januari 2021. Detta för att undanröja den osäkerhet som finns just nu bland tjänstebilsköpare och säkerställa att bilflottan tillförs med bilar med låg klimatpåverkan, vilket krävs för att klimatmålen ska nås, avslutar Jessica Alenius.
 

Nyregistreringar december 2019
Under enbart december 2019 ökade personbilsregistreringarna med 107,8 procent till 47 797, enligt preliminära siffror från BIL Sweden. Lätta lastbilar högst 3,5 ton ökade med 168,4 procent till 10 594 och tunga lastbilar över 16 ton minskade med 3,9 procent till 517. Uppgången för personbilar och lätta lastbilar förklaras av tidigarelagda köp och registreringar innan fordonsskatten höjdes från 1 januari 2020.

Nyregistreringarna av laddbara bilar (elbilar och laddhybrider) ökade med 78 procent i december och andelen laddbara bilar av de totala nyregistreringarna av personbilar var tio procent, jämfört med 11,7 procent i december 2018.

………………………………………………………………………………………………………………………….
Registreringsperioden för december omfattar registreringar från 1-30 december.

BIL Sweden redovisar alltid månadens nyregistreringssiffror den första vardagen i månaden. När den sista dagen eller dagarna i månaden infaller på en helgdag kommer registreringar, som görs de dagarna (vanligtvis ett fåtal), inte vara med i den månadens nyregistreringssiffror. Dessa registreringar räknas istället in i påföljande månads registreringar. Vid årsskiftena redovisas först preliminära siffror för december och helåret och ca en vecka därefter definitiva siffror som inkluderar registreringar under nyårsafton.

Nyheterna direkt till din inkorg

Få nyheterna direkt till din mail istället. Skickas varje helgfri vardag runt 12.00.